MNE

Proizvodi

Preduzeće ZZI je, sa svojim proizvodima, rješenjima i uslugama iz oblasti informacionih tehnologija, već skoro 30 godina prisutno u organizacijama javne uprave i privredi. Razvoj rješenja po narudžbi i dalje predstavlja našu važnu djelatnost.

Spoljna trgovina

Potpun nadzor i upravljanje svim carinskim, uvozno-izvoznim i tranzitnim postupcima.

Uvoz, izvoz

Programski paket ZZI rješenja za spoljnu trgovinu je namjenjen pripremanju, pregledanju, arhiviranju i podnošenju carinskih deklaracija i drugih dokumenata potrebnih pri izvođenju carinskih postupaka na uvoznoj i izvoznoj strani.

Paket omogućava unos, korigovanje i kontrolu podataka za izvođenje carinskih postupaka i elektronsku razmjenu poruka - elektronsko podnošenje. Pored ručnog unosa podataka, omogućava i automatsko pruzimanje podataka iz drugih informacionih sistema, kao i izvoz podataka za poslovni sistem korisnika.

Korisnicima su na raspolaganju ažurni šifarnici (Kodeks šifara iz Pravilnika o popunjavanju JCI-a, kursna lista, ...). Paket je integrisan sa podacima TARIC-a i posjeduje funkciju automatskog obračuna dažbina, koja radi brzo i pouzdano, bez obzira na broj naimenovanja carinske deklaracije.
Korisnici paketa mogu biti kako uvoznici i izvoznici (pojednostavljeni postupci), tako i njihovi zastupnici – špediteri.Tranzit

Carinski tranzit koristimo za kretanje robe između dvije tačke jednog ili više carinskih područja. Omogućava privremeno odlaganje plaćanja carinskih dažbina koje nastaju pri uvozu, kao i izvođenje carinskih postupaka na odredištu robe, umjesto na ulasku robe u carinsko područje.

ZZI rješenje za izvođenje tranzitnih postupaka je namenjeno pripremi i razmjeni elektronskih tranzitnih dokumenata. Sistem omogućava pregledanje, unos i kontrolu preko Interneta, kao i elektronsku razmjenu poruka – elektronsko podnošenje.

Pored ručnog unosa podataka, moguće je i automatsko preuzimanje podataka iz postojećih informacionih sistema korisnika. 


ZZIjci - Procesi/Procedure


Programsko rješenje ZZIjci će Vam izvođenje carinskih postupaka učiniti lakšim, bržim i kvalitetnijim. Aplikacija ZZIjci omogućava jednostavno pripremanje jedinstvene carinske isprave – JCI (ručno ili automatskim importom iz drugih aplikativnih rješenja), automatski obračun svih carinskih dažbina, izvršavanje Interne kontrole deklaracije prije njenog slanja Upravi carina (čime se može spriječiti slanje pogrešno popunjenih deklaracija Upravi carina), elektronsko podnošenje deklaracije, štampanje deklaracije i drugih dokumenata kao i arhiviranje.

U radu sa aplikacijom, imate na raspolaganju sve važeće šifarnike potrebne za pripremu podataka. Pod tim podrazumjevamo i ažurnu Carinsku tarifu i njeno jednostavo pretraživanje i korišćenje. Deklaracije koje ste unijeli u ZZIjci aplikaciji možete vrlo jednostavno pretraživati.

Integrisana je sa rješenjem za preuzimanje podataka koji mogu predstavljati osnovu za automatsko generisanje podataka carinske deklaracije, a dolaze iz drugih informacionih sistema u proizvoljnom obliku (fakture, izvorne deklaracije, ...).

Takođe je integrisana i sa rješenjem za sinhronizaciju svih podataka firme na jednom mjestu i centralizovanim web-uvidom u izvođenje carinskih postupaka na svim lokacijama firme, koja pored toga pruža i analitički uvid u carinsko poslovanje.

Pored toga, korisnici ZZIjci aplikacije imaju na raspolaganju automatsko arhiviranje carinskih deklaracija i pratećih dokumenta koristeći integrisano ZZI rješenje za eArhiv.

 

 


Izdvajamo:

 • Interna kontrola - Besplatno izvođenje kompletne kontrole deklaracije prije slanja na Upravu carina.
 • Modul koji Vam omogućava jednostavno praćenje i jasan uvid u status izvođenja carinskih postupaka kod nadležnog carinskog organa.
 • Jednostavno i automatsko šifriranje, potpisivanje i dešifriranje poruka koje se razmjenjuju sa Upravom carina.
 • Automatsko generisanje CMR-a i DCV-a.
 • Modul za praćenje razduženja skladišta.
 • Modul za praćenje razduženja privremenog uvoza i aktivnog oplemenjivanja.
 • Modul za generisanje izvještaja sa podacima o odabranim carinskim deklaracijama i njihovim prethodnim dokumentima u data file koji je moguće pregledati i dalje obrađivati u MS Excel-u.
 • Modul za bespapirno podnošenje carinskih deklaracija (pojednostavljeni postupci) za korisnike koji su dobili odgovarajuće odobrenje od Uprave carina, koji omogućava imaocima odobrenja jednostavan prijem i carinjenje robe na svojoj lokaciji. Ovaj modul takođe sadrži i potrebne funkcionalnosti za ovlašćene primaoce robe i pruža kompletno i sigurno rješenje u skladu sa važećim carinskim propisima.
 • Jednostavna integrisanost sa rješenjem za eArhiv.

 

Glavne prednosti našeg rješenja su:

 • Integrisano elektronsko poslovanje sa Upravom carina.
 • Potpuna podrška izvođenju svih carinskih postupaka.
 • Raspoloživa stručna korisnička podrška 24x7.
 • Veoma jednostavna integrisanost sa drugim rješenjima.

Rješenje su razvijali stručnjaci koji posjeduju više od 10 godina iskustva u oblasti carinskog poslovanja i imaju uspješno realizovane brojne projekte iz oblasti carinjenja u Crnoj Gori i van nje.
ZZIjci omogućava kvalitetnu podršku u radu sa svim vrstama carinskih postupaka (uvoz /izvoz /tranzit), jednostavan višekorisnički rad na aplikaciji, jednostavnu pripremu podataka carinskih deklaracija (import/export, kloniranje), povezanost sa rješenjem za automatsko kreiranje specifikacija i JCI-eva na osnovu podataka sa faktura, automatski obračun svih dažbina na osnovu unijetih podataka deklaracije, jednostavnu upotrebu i ažuriranje Carinske tarife i svih šifarnika iz Kodeksa šifara Pravilnika o popunjavanju carinske deklaracije, svakodnevno preuzimanje kursne liste od Centralne banke Crne Gore, održavanje i korišćenje internih šifarnika (Skladišta, Robe, Garancije, Partneri, ...), automatsku provjeru ispravnosti deklaracije prije njenog slanja na Upravu carina koristeći ZZI Internu kontrolu, jednostavno praćenje i jasan uvid u status izvođenja carinskog postupka kod nadležnog carinskog organa, jednostavan i jasan uvid u poruke primljene od Uprave carina, jednostavno kreiranje CMR-a, DCV-a na osnovu podataka sa deklaracije, jednostavno podešavanje štampe i štampanje, potpunu informatičku podršku izvođenju Pojednostavljenih postupaka sa Upravom carina, praćenje uticaja postupaka na opterećenje i rasterećenje skladišta, priprema izvještaja za sopstvene potrebe ili za potrebe carisnke evidencije, arhiviranje carinskih deklaracija.

ZZIjci - Processes/Procedures

Data Input

Idi na aplikaciju »
Ovo programsko rješenje ima za cilj da pripremu carinskih deklaracija učiniti lakšim, bržim i kvalitetnijim. Namjenjeno je preuzimanju, konverziji, TARIC automatskoj kontroli i obradi dobijenih podataka sa faktura, izvoznih deklaracija ili drugih odgovarajućih vrste dokumenata, kao i adekvatnoj obradi, grupisanju podataka i automatskom generisanju:

 • carinskih deklaracija (JCI) i po potrebi,
 • pratećih specifikacija u obliku koji je neophodno priložiti je nadležnom carinskom organu.
Ovako generisane podatke za carinske deklaracije, jednostavnom integracijom sa ZZIjci aplikacijom, moguće je automatski preuzeti u ZZIjci aplikaciju, u kojoj se nastavlja njihova dalja obrada i carinsko elektronsko poslovanje.Funkcionalnosti rješenja su:

 • Mogućnost automatskih pred-konverzija formata dokumenata.
 • Importovanje dokumenataMogućnost automatskog tarfiranja i prevođenja naziva robe sa drugog jezika.
 • Kontrola podataka dokumenta (Carinska tarifa i dr.).
 • Mogućnost dopune ili korigovanja podataka.
 • Automatsko kreiranje specifikacija.
 • Mogućnost automatskog ili ručnog korigovanja specifikacija (Opis robe, R37,...).
 • Mogućnost automatskog popunjavanja opisa robe (trgovačkih naziva robe).
 • Generisanje specifikacija u PDF formatu i mogućnost preuzimanja.
 • Automatsko kreiranje podataka za JCI-eve, koje je moguće preuzeti u ZZIjci aplikaciju.

  ZZIjci - Data InputMonitoring

Idi na aplikaciju »
Ovo rješenje omogućava sinhronizaciju podataka sa svih lokacija firme i centralizovani uvid nad izvođenjem carinskih postupaka.


Dashboard

Korisnik aplikacije, u skladu sa svojim ovlašćenjima, u svakom trenutku ima na raspolaganju ažuran dashboard sa prikazom rezultata carinskog poslovanja na odgovarajućim lokacijama firme ili na svim lokacijama firme zbirno.


 


Pregled izvođenja carinskih postupaka

Korisnik aplikacije, u skladu sa svojim ovlašćenjima, može pratiti izvođenje svih carinskih postupaka na odgovarajućim lokacijama firme (promjena statusa deklaracije, tok razmjene poruka sa Upravom carina i sl.).

Izvještavanje, analitika

Korisnik aplikacije može, u svakom trenutku, jednostavno generisati izvještaje i export-ovati ih za dalje korišćenje u Excel-u (*.xml, *.xls).

Moguće je korišćenje aplikacije webview sa bilo koje lokacije.
Ovlašćeni korisnici se prijavljuju na aplikaicju webview putem interneta.
Moguće je definisanje prava korisnika u aplikaciji u skladu sa njegovim ovlašćenjima.
 


eRazmjena - ZZInet


Sačuvajte papir sa elektronskim poslovanjem preko ZZInet mreže. Već više od 10.000 preduzeća, koristeći naše usluge, razmjenjuje elektronske dokumente i na pouzdan i siguran način ih čuvaju u elektronskoj arhivi.
ZZInet usluge pružaju veliki skup neophodnih funkcija/usluga, koje omogućavaju povezivanje partnera i njihovih procesa na odgovarajući i jednostavan način. Želju partnera za povezivanjem, ponuđač usluge, ispunjava na takav način da jednostavne funkcije pošalji, primi i pregledaj, automatizuje, odnosno u pozadini izvršava sve ono što je potrebno za njihovo samo izvođenje.

 Obezbjeđujemo:

 • prijatan korisnički interfejs i pouzdanu uslugu,
 • da su sve poruke dostavljene sigurno i pouzdano, u formatu u kojem
  ga partner očekuje,
 • da usluga uvijek radi, bez obzira na rad Interneta, mreže i na veliku količinu podataka,
 • Pouzdan rad 24/7 sa telefonskom korisničkom podrškom čak i preko noći.
Isto kao u slučaju GSM usluga, možemo komunicirati sa bilo kime, ukoliko znamo
adresu (broj) i koristimo uslugu jednog od ponuđača.
ZZI obezbijeđuje razvoj i uvođenje sistema za eRazmjenu i povezivanje. Sistemi za razmjenu poruka su pouzdani i nezavisani sistemi povezivanja za korišćenje različitih puteva razmjene (kao što su liste čekanja ili web servisi). Takvi sistemi predstavljaju osnovu servisno orijentisane arhitekture (SOA – Services Oriented Arhitecture).

Obezbjeđivanje povezivanja korišćenjem razmjene poruka omogućuje jednostavno povezivanje nezavisnih sistema partnera, lokacija i rješenja.
 bizBox

 

bizBox omogućava jednostavno i fleksibilno korisničko iskustvo. Jednostavan i intuitivan web korisnički interfejs dozvoljava brzo prilagođavanje novim načinu poslovanja, u isto vrijeme omogućava sve prednosti koje omogućavaju desktop aplikacije.

Sačuvajte vreme i novac sa elektronski čuvanim dokumentima, podacima ili drugim servisima koje nudimo.

bizBox

Platforma za bezpapirno poslovanje sa firmama, državom, EU in drugim partnerima.
 

bizBox Logistična platforma - Digitalni vozač

Da li se pitate što se događa sa vašim tovarima/pošiljkama od trenutka kada napuste vaše skladište? Gdje se nalaze, da li su uspješno dostavljeni, što se dešava sa ambalažom, ili je došlo do neplaniranih događaja (oštećenja, povraćaja, pritužbi…)? Da li biste željeli obavijestiti svoje kupce o predviđenom vremenu isporuke ili im dati informacije o mjestu gdje se nalazi tovar/pošiljka?

Uz pomoć logističke platforme sve je to moguće, jer ovo rješenje omogućava potpunu kontrolu/nadzor paketa u stvarnom vremenu i automatski informiše kupce i skladišta.

 


Logistička platforma rješava problematiku obavještavanja i obrade podataka u realnom vremenu. Večina preduzeća uz pomoć programskih rješenja, pažljivo organizuje pripremu pošiljki, rute, vremenske okvire, raspored vozača, vozila i sve što je potrebno da tovari uspješno napuste utovarnu rampu. Od rampe, pa naprijed, u velikoj većini nema slijedivosti i informacija o tovarima. Gdje se nalaze, da li su uspješno dostavljeni, što se dešava sa ambalažom, ili je došlo do neplaniranih događaja (oštećenja, povraćaja, prizužbi…).

Logistična platforma  rešava ovu problematiku sa sofisticiranim rješenjem, povezanim u stvarnom vremenu sa najnaprednijim korisničkim interfejsom, koje intuitivno vodi vozača kroz dnevnu rutu. Na kraju dana nema nezavršenih zadataka, iznenađenja prilikom povraćaja u skladište ili nepotrebnog istovara, jer se logistička kancelarija (skladište) u stvarnom vremenu obavještava o svim promjenama, kao što su nemogućnost predaje tovara, oštećenje tovara i vraćanja ambalaže. Događaji se mogu pratiti od strane logističke kancelarije u vašem sistemu, jer obezbjeđujemo integraciju koja je potrebna da sve finkcionalnosti jednostavno pratite iz vašeg programskog rješenja.Šta uključuje bizBox logistička platforma?

•    Razmjen eDokumenata od naloga do plaćanja
•    Praćenje pošiljki/paketa u stvarnom vremenu
•    Dokaz o isporuci (Proof of Delivery)  + otpremnica
•    Informisanje klijenata i partnera o statusu pošiljki (gde se nalaze, kada je isporuka planirana, takođe može biti automatizovano)
•    Praćenje vozila i pošiljki/tovara preko VEB interfejsa
•    Potpunu kontrolu nad vašim tovarima
•    Upravljanje utovarima, istovarima, pretovarima, ...
•    Evidenciju i povratak ambalaže
•    Bilježenje žalbi, pritužbi, oštećenja
 
Pozivamo vas da nam se pridružite na webinar-u koji će se održati 8.3.2018. sa početkom u 9.00 h, gde ćemo predstaviti  novo rešenje ZZI i Špice za podršku kuririma i vozačima, Logistička platforma i Digitalni vozač.

Prijava na webinar 8.3.2018         


Zašto se prijaviti na webinar?
·         vremenski je efikasan, jer u kratkom vremenskom periodu imate priliku da vidite praktično korišćenje rješenja Logističke platforme i dobijete odgovore na pitanja,
·         učešće je besplatno,
·         prijava je jednostavna,
·         webinar možete pratiti bez obzira na lokaciju.         

eArhiva


eArhiv je usluga elektronske arhive dokumenta, koja se zasniva na informacionom sistemu za arhiviranje dokumentacionog gradiva i omogućava sigurno, pouzdano i usklađeno sa zakonom elektronsko arhiviranje svih vrsta dokumenata, kako poslovne, tako i druge dokumentacije na jednom mjestu. U sistemu se mogu arhivirati, kako dokumenti koji su izvorno nastali u elektronskom obliku, tako i dokumenti koji su nastali na papiru i kasnije su pretvoreni (skenirani) u elektronski oblik. Na taj način se može bilo kada dostupiti do poslatih/primljenih eRačuna ili ostalih dokumenata, mogu se pripremati nove verzije, mjenjati opisi ili statusi dokumenta.

eArhiv je sertifikovana, sigurna i otvorena standardizovana platforma za dugoročno arhiviranje dokumenata. Dokumenti se automatski uklapaju u klasifikaciju ili to korisnici izvode sami ručno. Mogu se potvrđivati i mogu im se mjenjati statusi. Potvrđivanje dokomenata uključuje sve aktivnosti potrebne za obezbjeđivanje revizijskog praćenja (praćenja izmjena i verzija dokumenta), autentičnosti, kao i integriteta arhiviranih dokumenata. Autentičnost i integritet arhiviranog gradiva se garantuje sa digitalnim sertifikatima i vremenskim žigom na dokumetima.

 
Optimizovanje poslovnih procesa; Automatizacija popunjavanja formi, trenutna dostupnost i veća transparentnost ubrzavaju poslovne procese.
 • Povećana transparentnost i dostupnost dokumentacije; elektronski arhiv omogućava pristup dokumentima jednim klikom. Klasifikacioni plan omogućava transparentnost dokumentacije.
 • Smanjenje operativnih troškova (ljudski i drugi izvori); nepoverenje u upoznavanju sa sistemom za elektronsko arhiviranje dokumentacije biće svedeno na minimum sa našom profesionalnom elektronskom arhivom (takođe za mala i srednja preduzeća). Investiranje u hardver i softver su isključeni, zato brzo uvođenje sistema sa omogućenom tehničkom podrškom za implementaciju i kreiranje dugoročne arhive za pojedinačne poslovne procese.
 • Integracija i interoperabilnost; eArhiv dozvoljava povezanost postojećih informacionih sistema i konverziju poslovnih modela za korišćenje servisa u različitim poslovnim procesima..
 • Sigurnost i nadzor; osiguranje prostora i eArhiv je specijalno prilagođen zahtevima najstrožijih sigurnosnih standarda. To obezbeđuje sigurnost elektronske dokumentacije kojoj samo vi imate pristup.
 • Usaglašena sa zakonom; obezbeđuje stabilnost; autentičnost i održivost za dugoročno arhiviranje dokumentacije i praćenje postojanja određenog dokumenta u određeno vreme.
 • Podršku i konsalting; nudimo 24/7 podršku i savjet za naše korisnike.

 

eKompenzacije

eKompenzacije su rešenje kao ekosistem saradnje sa poslovnim partnerima uz punu pravnu podršku procesa i kredibilne funkcije podrške eKompenzacije za jednostavni i sigurno zatvaranje specifičnih potraživanja od vaših kupaca i obaveza prema dobavljačima, koristeći finansijski instrument bilateralne (uzajamne) i lančane kompenzacije. Omogućava napredne digitalne funkcije i automatizaciju kompenzacija i za mala i velika preduzeća.

ZZIfis - rješenje za eFiskalizaciju

Kao kompanija sa dugogodišnjim iskustvom na polju ePoslovanja, pripremili smo softversko rješenje
ZZIfis koje podržava tehničku specifikaciju eFiskalizacije verzija 5 i odnosi se na bezgotovinska i
gotovinska plaćanja odnosno na sve načine plaćanja predviđene specifikacijom.
Softver ZZIfis je
namjenjen svim privrednim subjektima koji imaju obavezu fiskalizovanja prometa!
Neke od ZZI funkcionalnosti i benefita:
 • za korisnike usluge, ZZI Korisnička podrška je na dostupna putem ZZI dežurnog telefona,
 • ZZI Korisnička podrška je na raspolaganju klijentima prilikom registracije na SEP portal
  Uprave prihoda i carina,

 • laka i brza priprema računa, korektivnih računa (»storniranje«), avansa, ordera, sumarnih
  računa, izdavanje vaučera, ...
 • kloniranje postojećih računa,
 • mogućnost uvoza podataka iz drugih sistema u raznim formatima dokumenata: xml, xls, txt,...
 • mogućnost grupnog izvoza podataka iz ZZIfis aplikacije u xml i pdf formatu,
 • mogućnost generisanja instrukcija za plaćanje za klijente (virmana),
 • mogućnost višekorisničkog rada na jednoj poslovnoj jedinici (ENU-u),
 • mogućnost podešavanja izgleda fakture,
 • generisanje i štampa izvještaja:
 •     - Dnevni presjek
 •     - Periodični presjek
 •     - Periodični presjek
 •     - Pregled korektivnih računa
 •     - Pregled računa koji su registrovani OFFLINE
 •     - Periodični analitički pregled
 •     - Mogućnost dodavanja izvještaja prema potrebama klijenata
 • pored toga, za sve uvoznike, izvoznike i špeditere koji su korisnici ZZIjci aplikacije, omogućena je veza između podataka o carinskim deklaracijama iz ZZIjci i faktura u ZZIfis aplikaciji, kako bi sama obrada podataka tekla brže,...
  Zatvori Web stranice ZZI koristiti kolačiće kako bi pružili on-line usluge,
sisteme oglašavanja i funkcionalnosti koje bez njih ne bismo mogli pružiti.

Daljim korišćenjem web stranice, pristajete na korištenje kolačića
Ako ne želite kolačiće , možete ih isključiti u postavkama
Copyright, ZZI d.o.o., 2024